Kronika temného dávnoveku
Objednajte si teraz !

www.enigma.sk
Kronika temného dávnoveku (Chronicles of Ancient Darkness)

Je séria 6 kníh. Každá kniha predstavuje samostatný príbeh, no všetkými sa tiahne spoloený motív boja hlavného hrdinu Toraka proti tzv. požieraeom duší. Niektoré tajomstvá, ktoré mu otec naznaeí na zaeiatku prvej knihy sa objasnia až v poslednej knihe série.

Brat Vlk (Brother Wolf)

Dej sa odohráva pred 6 000 rokmi v dobe kamennej v Severnej Európe v prehistorickom lese. Krajinu tvorí nekoneený les obývaný vlkmi, medveimi, démonmi, aurochmi. V lese sa objaví diabol, prebývajúci v tele obrovského medveia. Má jediný cie3 - zniei? celý les a všetky živé bytosti v oom. 12-roený Torak je sám, zranený, vystrašený a na úteku. Stal sa vyhnancom ako jeho otec a doteraz neprišiel do kontaktu so žiadnymi 3udskými klanmi, ktoré obývajú les. Torakov otec je pred jeho oeami zabitý prevteleným démonom, ktorý mu je neustále v pätách, tichý ako dych. Torak ostáva sám, jeho jediným spoloeníkom je mláia vlka, rovnako osirotené. Postupne sa dozvedá o príeine smrti svojho otca a vie, že sa bude musie? postavi? zoei-voei strašnému démonovi. Torak je totiž jediným predureeným na zabitie démona, a teda na záchranu lesa. Autorka prezradila, kde sa bude odohráva? pokraeovanie príbehu Toraka a vleieho mláia?a. Každá kniha sa odohráva v inom prostredí a inom roenom období. Kým Brat Vlk sa zaeína v lese, v druhej knihe hlavný hrdina putuje k moru, v tretej ialeko na chladný 3adový sever, štvrtý Torakov príbeh sa odohráva pri jazere, piaty v neznámom tajomnom lese a posledný vo vysokých horách. Pre eitate3ov, ktorí pochádzajú z kútov sveta, kde nepoznajú sneh, bude najzaujímavejšia tretia eas?, pre tých, ktorí nevideli more druhá a pre všetkých prvá a piata, keiže dnes deti žijú v pretechnizovanom svete, takmer v úplnej izolácii od prírody. Eitatelia budú ma? možnos? zaži? Torakove prvé stretnutie s medveiom ako aj to, ako prepláva s vlkom v náruei 3adovú rieku, ako prespáva v zime v lese, ako si h3adá potravu, ako sa orientuje v lese... Ei chlapec a vleie mláia zostanú spolu, ei Torak nakoniec zví?azí nad démonom autorka prezradi? nechce. Michelle Paver vytvorila okolo 3udských klanov obývajúcich les celú mytológiu, na základe zvykov, ktoré praktizujú niektoré kultúry dodnes. Dej sa totiž odohráva v ease, kedy sa verilo, že duchovia prebývajú v každom kúsku živej prírody. Postavy teda veria, že všetko má dušu: rieka, stromy, skaly, lovci aj ich koris?. Nie každý z nich vie hovori?, ale všetci poeujú a myslia.

Je to typ knihy, ktorú deti eítajú "s baterkou pod paplónom". Deti easto snívajú o luku a šípe, stavajú si úkryty v lese. Eítaním Brata Vlka si prostredníctvom Toraka vyskúšajú ako da? do šípu sovie perie (sovy letia ve3mi ticho) alebo ako udrža? oheo v tlejúcej hube zabalenej v brezovej kôre. Eitate3a udržuje v napätí neustály boj hrdinov o prežitie. Dozvie sa ako žili 3udia pred 6 000 rokmi, ako sa ukrývali pred nebezpeeenstvom, eo si mysleli o živote a smrti. Kniha má oearujúcu atmosféru, eítanie eloveka okamžite vtiahne do deja a svet zaene vníma? oeami 3udí, ktorí v knihe vystupujú. Viaka druhému rozprávaeovi, ktorým je rozkošné vleie mláia, sa dozvie ve3a o správaní a pocitoch vlkov. Eítanie je príjemným zážitkom aj viaka uchvacujúcemu prírodnému prostrediu a histórii. Predpovedá sa, že kniha sa stane "klasikou" tejto generácie. Kniha osloví každého, je ve3mi podmanivá. Ei ju elovek eíta v tokijskom metre alebo na Copacabane, pod3ahne jej rovnakým spôsobom. Je odlišná od súeasných detských bestsellerov, no rovnako úspešná ako Harry Potter. Láme rekordy v New Yorku, Paríži, v Tokiu. Americký vydavate3 Harper Collins okamžite vytušil úspech série, pretože pod3a neho obsahuje tie najlepšie atribúty klasickej detskej knihy - pátranie hlavného detského hrdinu, spoloeník - zviera a prežitie v divoeine, a to všetko v prehistorických easoch. Brat vlk je zatia3 siedmou najeítanejšou detskou knihou vôbec, hnei po Tolkienových Hobbitoch.

Druhý diel, Spirit Walker, bol predstavený v apríli tohto roku na ve3trhu detskej literatúry v Bologni. Prvé vydané výtlaeky s podpisom autorky sa predali za 800 libier na internetovej burze E-bay. (Prvé výtlaeky knihy, ktorá sa stane úspešnou sa dajú vydraži? napr. Harry Potter sa vydražil za 20 000 libier.) Na ve3trhu detskej knihy v Bologni sa na stretnutí s autorkou podelili o svoje skúsenosti vydavatelia prvej knihy série - Brat Vlk z rôznych krajín sveta. Od Južnej Ameriky po Južnú Kóreu vydavatelia ve3mi odlišných kultúr považujú príbeh za rovnako neodolate3ný.


© 2024 ENIGMA